Veehouderij

In de melkveehouderij richt het EM® AGRITON-systeem zich op het beter benutten van de inputs in de kringloop Bodem-Plant-Dier-Mest.  Door een efficiëntere benutting van bijvoorbeeld de voedingsstoffen uit de mest, kan er met minder kunstmest voldoende kwaliteitsgras worden geproduceerd. Dit resulteert in een lagere kostprijs.

Daarnaast wordt door een betere benutting van kuilvoer, wat met behulp van micro-organismen wordt gefermenteerd, meer energie uit ruwvoer gehaald. Ook dit geeft een kostprijsverlagend effect.

Maar er zijn meer positieve effecten, zoals een dichtere zode, homogenere mest en een gezondere veestapel.

Het meest in het oogspringend is wel dat door het EM® AGRITON-systeem drastisch op de stikstofgift kan worden bespaard, zonder dat de productie daaronder hoeft te lijden. De resultaten zijn afhankelijk van de grondsoort al vanaf het eerste tot het derde jaar aantoonbaar.

Het EM® AGRITON-systeem is een gezonde basis voor een rendabele, duurzame melkveehouderij.

Pensbuffer
Voor een optimale voedingsopname is het van belang dat de penswand van de koe niet beschadigd raakt door pensverzuring. Een pensbuffer speelt hierbij een belangrijke rol. Producten: Ostrea® Zeeschelpenkalkmeel- en Oesterkalkmeel.
Mestbehandeling
Door regelmatig de put en de mest te enten met EM, wordt het leefklimaat positief beïnvloed. De vorming van ammoniak wordt namelijk onderdrukt. Dit resulteert in een lagere belasting van de luchtwegen bij de koeien. Ook vindt er een snellere vertering van de mest plaats. Producten: Microferm en Pro-Mest Totaal.
Inkuilen
Inkuilmiddelen dragen zorg voor een goed geconserveerde kuil. Dit betekent minder verliezen en een smakelijker rantsoen voor de koe. Producten: EM Silage® en TMR Organofresh.
Boxhygiëne
Een goede boxhygiëne is van groot belang. Door te streven naar een goede boxhygiëne krijgen schadelijke bacteriën in de ligbox geen kans. Een gezond leefmilieu, betekent een gezonde koe, wat resulteert in een gezonde melkopbrengst. Agriton biedt verschillende producten aan welke zijn gericht op het optimaliseren van de boxhygiëne. Producten: Vulkamin en Microferm.
Weidebeheer
Het doel van het EM Agriton systeem is om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, door middel van de kringloopaanpak ‘bodem-plant-dier-mest’. Door deze aanpak zullen deze bodems weer ruwvoer produceren met een door de natuur gedoseerde hoeveelheid energie en mineralen. Goed ruwvoer vormt de basis voor een gezonde, productieve koe. Producten:
Edasil
Microferm
Ægir
Bokashi
Alloy
Vulkamin